Branżowa Szkoła 1-go stopnia - dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w klasach wielozawodowych, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Nauka trwa trzy lata, dwa dni w tygodniu w Szkole a w pozostałe dni uczeń odbywa praktyczną nauka zawodu u pracodawcy. Przede wszystkim  proponujemy gimnazjalistom naukę w klasie patronackiej MULTiSERWIS z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu Szkoły (zawody monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych - zawód również dla dziewcząt!). Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy - w przypadku powstania klasy patronackiej - transport spod ZS na zajęcia zawodowe zapewniony!

W pozostałych zawodach kształcenie zawodowe teoretyczne ma miejsce na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, poszukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę zawodu (można skorzystać z bazy pracodawców dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół). Pracodawca podpisuje deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz z podaniem do  Branżowej Szkoły I Stopnia (druk deklaracji dostępny jest na stronie ZS w zakładce rekrutacja 2018/19). Przez cały okres trwania nauki uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu.

Jeżeli chcesz być ślusarzem, elektromechanikiem, operatorem obrabiarek skrawających wybierz Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM w Zdzieszowicach.

Od tego roku szkoła współpracuje z firmą B+K z siedzibą w Walcach. B+K zapewnia dojazd na zajęcia spod szkoły. Kształcenie odbywa się w zawodach: drukarz, ślusarz, mechanik, operator urządzeń przemysłu chemicznego.


Szkoła oferuje do dyspozycji uczniów nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne Dla gimnazjalistów zainteresowanych fotografią Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe w Akademii Fotografii, gdzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu fotograficznego i najnowszego oprogramowania. Dla osób zainteresowanych filmowaniem znajdzie się miejsce na zajęciach ZS PROJECT STUDIO. Cyklicznie odbywają się tzw. LAN PARTY - nocne spotkania młodzieży i udział w turniejach gier strategicznych. Dla uatrakcyjnienia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie mają do dyspozycji szkolną platformę Moodle, a nauczyciele wykorzystują techniki i metody kształcenia na odległość, jako metody uzupełniające kształcenie. Zespół Szkół w Zdzieszowicach jest Szkołą patronacką w programie ZainSTALuj się który jest finansowany przez firmę AcelorMittal Poland S.A. W jego ramach uczniowie biorą udział w szeregu aktywnościach i wydarzeniach, takich jak: spotkania z ekspertami ArcelorMittal Poland S.A., wizyty w zakładach produkcyjnych, konkursy. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w płatnych wakacyjnych stażach.
Szkoła prowadzi również szeroką współprace międzynarodową ze szkołami zawodowymi z Czech i Słowacji. Młodzież uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych doskonali umiejętności językowe, a nawiązane kontakty i przyjaźnie dodatkowo skutkują wakacyjnymi wyjazdami połączonymi ze zwiedzaniem Europy.
W Szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom. Rada Pedagogiczna wspiera inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty młodzieży oferując pomoc i wsparcie w ich realizacji.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.


Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają:

•  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
•  instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa wyżej oraz:

- świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
- świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać."

30 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 865 rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - weszło w życie 1 lipca 2014 r.

 

 Dokument PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Dokument PDFRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Klasyfikacja zawodów od roku szkolnego 2017/2018 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, obowiązująca od 1 września 2012 roku.
Link prowadzi do zewnętrznej strony. Napisz lub edytuj stronę jeśli link nie jest dalej aktywny, w końcu nikt z nas w sieci nie lubi niedziałających linków :)

Podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązująca od roku szkolnego 2017/2018

Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla zawodów dostępny jest tutaj:Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Programy nauczania dla zawodów

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek wraz z załącznikami w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Gmina Leśnica

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Woda 15

Informacje i niezbędne dokumenty

Gmina Zdzieszowice
Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach  
47-330 Zdzieszowice
ul. Nowa 3 (na parterze w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach)

informacje i niezbędne dokumenty:
   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dokument PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zmiany z 16 sierpnia 2017 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1641

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1644/1

Ustawa Prawo oświatowe http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

 

Informacje Komendy Wojewódzkiej  OHP
Informacje Komendy Wojewódzkiej Ochotniczego Hufca Pacy dotyczące zawierania umów  z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne.

Link prowadzi do zewnętrznej strony. Napisz lub edytuj stronę jeśli link nie jest dalej aktywny, w końcu nikt z nas w sieci nie lubi niedziałających linków :)

 

 

Partnerzy

  • MULTiSERWIS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4