Konkurs fotograficzny

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficzengo

Karta zgłoszenia

Plakat konkursu


REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Projektu EDUKO 2018
„Łowcy kultury –Pasjonująca Opolszczyzna”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizator: Młodzieżowa Rada Miejska w Zdzieszowicach
2. Adres Organizatora: ul. Góry św. Anny 21a, 47-330 Zdzieszowice, tel.774844997

3. Cele konkursu:
Celem konkursu jest pokazanie za pomocą fotografii pasjonującej Opolszczyzny: wydarzeń kulturalnych, ludzi z pasją, „wyłowienie” miejsc historii i dziedzictwa kulturowego regionu.
To okazja do promowania walorów kulturowych województwa opolskiego, a także wykorzystania twórczego potencjału uczestników projektu EDUKO 2018 Młodzi Łowcy kultury –- Pasjonująca Opolszczyzna”.
Uczestnicy konkursu przez aktywne działania w warsztatach i plenerach poznają pasjonujące wydarzenia, ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego regionu, które świadomie upamiętnią.
Konkurs ten ma na celu zaktywizować do działań w sferze kulturowej Opolszczyzny po przez:

 • rozwijanie kreatywności kulturowej i twórczych pomysłów wyrażonych za pomocą fotografii,
 • stosowanie umiejętnych metod posługiwania się środkami artystycznymi właściwymi dla fotografii,
 • realizowanie swoich pasji i zainteresowań związanych z fotografią,
 • integrację i współpracę środowisk młodzieżowych,
 • wykorzystanie zasobów kulturowych regionu i oferty kulturowej w czasie trwania konkursu,
 • świadomy udział w wydarzeniach kulturowych regionu i ich upamiętnienie.

4. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu.
5. Konkurs jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 (wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury) oraz budżetu Województwa Opolskiego.

II. ZASADY KONKURSU:
1. Czas trwania Konkursu: od 15 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
2. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii.
3. Udział w konkursie mogą wziąć uczestnicy projektu EDUKO 2018 Młodzi Łowcy kultury –- Pasjonująca Opolszczyzna”,§ 3 regulaminu projektu.
4.Fotografie przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie województwa opolskiego w czasie trwania projektu jw. czyli od maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
5.Przystąpienie do Konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie do 5 (pięciu) fotografii pojedynczych lub fotoreportaż.
7. Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 5 (pięciu) fotografii powiązanych ze sobą tematycznie.
8. Format prac - prace w formacie JPG o wymiarach nie mniejszych niż 1200x1600 pikseli, w plikach nie przekraczających 5 MB.
9. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości, w szczególności fotomontażu.
10. Konkursowe prace należy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie załączników do listu elektronicznego, wiadomość należy zatytułować KONKURS FOTOGRAFICZNY 2017 bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD/DVD, pendrive do ul. Góry św. Anny 21a, 47-330 Zdzieszowice.
11. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
12. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 czerwca 2018 r Decyduje data dotarcia prac do Organizatora. Prace, które zostaną dostarczone po15 czerwca 2018 r nie będą brały udziału w konkursie.
13. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
14. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.zs.zdzieszowice.pl/strona/index.php w zakładce EDUKO.
15. Nadesłanie prac następuje na koszt Uczestnika.


III. PRAWA AUTORSKIE
1. Nadesłane fotografie mogą być wykorzystane przez Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich do celów promocyjnych i edukacyjnych.
2. Uczestnik z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że udziela Organizatorowi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych fotografii na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: - utrwalania; - zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; - wprowadzenia do pamięci komputera; - zamieszczania w mediach; - publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach); - publikacji w tytułach Organizatora; - publikacji na portalach społecznościowych typu Facebook; - publikacji na stronach internetowych.
3. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas niepublikowanymi i niezgłaszanymi do innych konkursów. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. W przypadku pełnoletnich Uczestników konkursu, osoby te składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadczają, że wykonały fotografię osobiście i posiadają pełnię praw autorskich do fotografii.
5. W przypadku Uczestników niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) zgłoszenie winno być potwierdzone zgodą ich opiekunów prawnych, a nadto wymagane jest przedłożenie oświadczenia ich opiekunów prawnych, że niepełnoletni Uczestnik jest autorem fotografii.
IV. NAGRODY, SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI WYGRANYCH
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
2. Fotografie zgłoszone do Konkursu oceniane będą pod względem:
a. zgodności z tematem Konkursu, b. jakości wykonania, c. kompozycji, d. oryginalności.
3. W konkursie brak nagród rzeczowych.
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
5. Formą nagrody jest prezentacja nagodzonych i wyróżnionych prac na gali finałowej projektu, wystawie pokonkursowej, stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych typu Facebook.
6. Informację o wynikach konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia dyplomów zostaną zamieszczone na stronie Organizatora: http://www.zs.zdzieszowice.pl/strona/index.php
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135).
2. Uczestnicy prac nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w mediach, stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych typu Facebook.
3.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich innych osób przez Uczestników Konkursu.
5.Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na nadesłanych fotografiach przez Organizatora do celów informacyjnych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora, na portalach społecznościowych typu Facebook oraz w innych materiałach związanych z konkursem, w tym dotyczących publikacji, których zadaniem jest szeroko rozumiana promocja i edukacja. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i może on być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej http://www.zs.zdzieszowice.pl/strona/index.php. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
8. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

9. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).

 

 

Partnerzy

 • MULTiSERWIS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4