Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Podanie KKZ

 

 

Ucz się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - uzupełniaj wykształcenie i zdobywaj nowe zawody.

Zobacz na czym to polega:

                                             

 

NAUKA JEST BEZPŁATNA

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

 
 
Technik ochrony środowiska - 2 kwalifikacje:
 • R.7 Ocena stanu środowiska
 • R.8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

  Uwaga! Dla tych słuchaczy, którzy ukończyli KKZ R.7  – KKZ R.8 -  trwa krócej

Sprzedawca

           A.18 Prowadzenie sprzedaży

Handlowiec

           A.22 Prowadzenie działalności handlowej

 

Rachunkowość 

           A.36. Prowadzenie rachunkowości

Obsługa magazynów

           A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Kursy związane z projektowaniem multimediów

          A.20 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu - zawód fotograf

          A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Kursy informatyczne
         
    E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
    E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
    E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 
 
Organizujemy również kursy kwalifikacyjne w zawodach:
 • technik spedytor
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik organizacji reklamy
 • technik analityk
 • technik technologii chemicznej
Część teoretyczna kursu – na platformie Moodle (przez Internet).
Część praktyczna – w Zespole Szkół.
Egzaminy zaliczeniowe i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – organizowane są w Zespole Szkół.

Kursy prowadzone są w formie zaocznej - zajęcia odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

UWAGA!

osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,

6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

– jest zwalniana, na swój wniosek złożony do Dyrektora Szkoły, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

Kto może uczęszczać na kurs?

Każdy kto skończył 18 lat

Po zakończeniu kursu w zakresie danej kwalifikacji uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu. Następnie może przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Jeżeli zawód składał się z więcej niż jednej kwalifikacji i osoba posiada wszystkie świadectwa  potwierdzające kwalifikacje oraz poziom wykształcenia niezbędny dla danego zawodu (zawodowe - ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub średnie - ukończone liceum lub technikum) - otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W przeciwnym razie uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu a jeżeli zdała egzamin zewnętrzny - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Partnerzy

 • MULTiSERWIS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4