A A A Wersja kontrastowa

Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniach od 11 lutego do 1 marca 2019 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. W roku bieżącym podlegają jej:

 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
   

4.  kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5.  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W związku z powyższym informujemy o :

   1. obowiązku stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w terminie określonym                   na wezwaniu;
   2. dokumentacji jaką musi dostarczyć i posiadać osoba stająca do kwalifikacji wojskowej tj.:
     1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
     2. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
     3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
     4. dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych                     w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
     5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
     6. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.