Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne"

 

 

Powiat Krapkowicki pozyskał środki finansowe na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krapkowicach. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

Nazwa zadania: Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krapkowicach 

Kwota przyznanego dofinansowania: 3.162.250,29 zł

Całkowita planowana wartość inwestycji: 4.318.811,75 zł

Cele projektu oraz planowane efekty:

Celem głównym realizacji inwestycji jest wszechstronna pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Centrum zostanie utworzone w Krapkowicach przy ulicy Ogrodowej 5. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowego obiektu z którego będzie mogło korzystać jednocześnie 13 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym sześć osób w ramach pobytu całodobowego oraz siedem w ramach pobytu dziennego. Wszyscy uczestnicy Centrum będą mogli korzystać z różnych form rehabilitacji jakie będzie oferowała placówka. Ponadto wokół budynku powstanie teren rekreacyjno – wypoczynkowy, gdzie uczestnicy będą mogli spędzać swój wolny czas.

Realizacja inwestycji pozwoli na:

·         wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

·         umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;

·         poprawę jakości życia uczestników Centrum w ich środowisku lokalnym poprzez rozwój posiadanych potencjałów;

·         zapewnienie uczestnikom Centrum opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;

·         włączenie uczestników Centrum do życia społeczności lokalnych poprzez duży pozytywny wpływ na procesy uspołeczniania, stymulowania kompetencji społecznych, nawiązywania relacji interpersonalnych;

·         wsparcie samotnych osób niepełnosprawnych, którym opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki.