Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 2024

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 2024

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że w dniu 13 listopada 2023 r. decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)         obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)         obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)         obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)         obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)         obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)         obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

 

Adresatów Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2024 obowiązują następujące warunki:

1)       obszar A – 30% wartości projektu, lecz nie więcej niż 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)       obszar B – 30% wartości projektu, lecz nie więcej niż 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      obszar C – 70% wartości projektu, lecz nie więcej niż 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)       obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)    144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)   117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)    351.500,00 zł dla autobusów;

(Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących: a) warsztatów terapii zajęciowej wynosi 80% wartości projektu; b) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynosi 70% wartości projektu)

5)     obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)       obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Terminy i miejsce składania wniosków:

  • Wnioski dotyczące obszarów B, C,D i F Programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 12 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Biuro Obsługi Klienta - parter, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 15 30. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 40 74 342.

Według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 13 listopada 2023 r. ustalono następujące terminy na składanie do Oddziału Opolskiego PFRON:

·      wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu -  w trybie ciągłym,

·      wniosków zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu -  w trybie ciągłym.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do ww. programu dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl (O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pok. nr 210.


Wniosek o dofinansowanie projektów dla obszaru B, C, D i F