Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 17.06.2024 r. sala 100 Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ – GODZINA 14:00

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą III sesję Rady Powiatu Krapkowickiego:
    a) Projekt uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”;
3. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za 2023 rok.
4. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2023 rok.
5. Informacja o podejmowanych działaniach związanych z edukacją ekologiczną za 2023 rok.
6. Informacja o realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji.
7. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROZWOJU I MIENIA POWIATU - GODZINA 17:00

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą III sesję Rady Powiatu Krapkowickiego:
    a) Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 r.;
    b) Projekt uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok;
    c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/331/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039;
    d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/332/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok.
    e) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2. Sprawy bieżące.