Wpis lub zmiana zakresu wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Joanna Dwojak
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11
 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
 2. Załączniki:
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdu;
 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej od 3 lat uprawnień do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem;
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
 • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, zdanego przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • dowód uiszczenia opłaty.

  Wymagana opłata

  Opłata za wydanie legitymacji instruktora – 40 zł; za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów – 10zł.

  Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Oddział Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30-15.30, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Wydział Komunikacji i Transportu na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
  tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

  Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
   2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)