Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.
  2. Załączniki:
  • Dokumentacja hydrogeologiczna (4 egz. + wersje elektroniczne);
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Wymagana opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  wynosi 10 zł.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.30.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Dokumentacja geologiczna jest rozpatrywana pod względem zgodności z wymogami ustawowymi. Zatwierdzenie dokumentacji dokonuje się w drodze decyzji. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 114, I piętro)
tel. 77 407 43 31

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)