Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia, wydawanego na okres do 12 miesięcy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

Dokumenty do wglądu

 • dowód tożsamości osoby składającej wniosek lub
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Wymagana opłata

Opłata jest uzależniona od rodzaju zezwolenia i okresu jego obowiązywania:

 • zezwolenie kategorii I wydane na okres miesiąca: 50 zł
 • zezwolenie kategorii I wydane na okres 6 miesięcy: 100 zł
 • zezwolenie kategorii I wydane na okres 12 miesięcy: 200 zł
 • zezwolenie kategorii II - 100 zł
 • zezwolenie kategorii III wydane na okres miesiąca: 200 zł
 • zezwolenie kategorii III wydane na okres miesiąca: 400 zł
 • zezwolenie kategorii III wydane na okres miesiąca: 1200 zł
 • zezwolenie kategorii III wydane na okres miesiąca: 2000 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Zezwolenie kategorii I wydaje się w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie kategorii II i III wydaje się w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 21, 77 407 43 36, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz.1137)
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012, poz. 366)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012, poz. 764)