Szkolny doradca zawodowy - Justyna Raszczyk

Cel działań w zakresie doradztwa zawodowego: 

Wszystkie działania podejmowane w ZS w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

Główne zadania ZS w zakresie doradztwa zawodowego: 

 1. systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów (słuchaczy) w zakresie informacji edukacyjnych i zawodowych oraz  pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 
 3. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej; 
 4. udzielanie indywidualnych porad uczniom, słuchaczom i ich rodzicom (prawnym opiekunom), prowadzenie konsultacji; 
 5. prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów (słuchaczy) do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
 6. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz słuchaczom; 
 7. współpraca z przedsiębiorstwami i pracodawcami w zakresie potrzeb rynku pracy oraz kształcenia zawodowego; 
 8. współpraca z uczelniami wyższymi, organizowanie udziału w festiwalach nauki, wykładach, warsztatach, dniach otwartych i zajęciach prezentujących ofertę edukacyjną uczelni; 
 9. organizowanie form kształcenia ustawicznego w CKU.  

W ZS realizowany jest program "Inaczej o doradztwie". Program został opracowany z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych  i regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym. Program będzie realizowany na zajęciach z doradcą zawodowym, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, na zajęciach  z wychowawcą, zajęciach z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz w innych formach. Odpowiedzialni za realizację programu są: doradca zawodowy, Kierownik Szkolenia Praktycznego, wychowawcy i nauczyciele Zespołu Szkół oraz inne podmioty, z którymi szkoła współpracuje. 

Program określa: 

 1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w ZS, w tym: 
  • tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych oraz oddziałów, których dotyczą te działania;
  • metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach;
  • termin realizacji działań;
  • osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.
 2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem potrzeb uczniów i ich rodziców. 

Gdzie kontynuować naukę po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia?

Absolwenci BSI, którzy ukończyli szkołę, a nie ukończyli 18 roku życia, mają obowiązek kontynuowania nauki. Pełnoletni absolwenci BSI mogą kontynuować naukę. Dla jednej i drugiej grupy są istnieją takie same możliwości dalszego kształcenia. Absolwenci mogą kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, po ukończeniu którego uzyskają wykształcenie średnie i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Każdy, kto ukończył BSI kontynuuje naukę w LOD od klasy 2. Oferta ZS i szczegółowe zasady nauki znajdziesz tutaj.

Absolwenci BSI, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie oraz dyplom w zawodzie na poziomie technikum, mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Tutaj można uczyć się w tym samym zawodzie, w którym ukończona została Branżowa Szkoła I stopnia, na wyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i ofertą Niepublicznej Branżowej Szkoły II stopnia w Strzelcach Opolskich. Możliwości kształcenia można szukać także w innych placówkach.

Absolwenci BSI mogą także kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W takim przypadku nie ma konieczności kontynuowania nauki w danym zawodzie, kształcić można się w zakresie dowolnej kwalifikacji. Zapraszamy na KKZ do ZS! Oczywiście można szukać innej oferty w innych placówkach. Ważne, aby podmiot oferujący kształcenie na KKZ oferował kursy zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, kończące się przystąpieniem do egzaminu zawodowego.

Gdzie kontynuować naukę po ukończeniu Technikum?

Absolwenci Technikum mogą kontynuować naukę w Szkole Policealnej. Pełna oferta ZS tutaj. Ukończenie szkoły policealnej daje wykształcenie na poziomie średnim oraz możliwość zdobycia wybranego zawodu. Mogą również być uczestnikami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Uczniowie Technikum, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu maturalnego, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Najnowsze oferty pracy