Kierownik szkolenia praktycznego - Justyna Raszczyk

godz. pracy: codziennie od 8.00 do 14.30 lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

tel.: 77/4844997

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika szkolenia praktycznego:

 1. Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu (opracowanie planu praktyk zawodowych). 
 2. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu zawodowego w technikach i branżowej szkole.
 3. Monitorowanie obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego/czeladniczego.
 4. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk, oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu praktyk.
 5. Ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych.
 6. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag nt jakości odbywanych przez uczniów praktyk.
 7. Nadzór nad zajęciami praktycznymi u pracodawców.
 8. Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.
 9. Współdziałanie z radą pedagogiczną, rodzicami i pracodawcami w zakresie szkolenia praktycznego.
 10. Ustalanie harmonogramu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów klas wielozawodowych oraz nadzór nad dokumentacją z przebiegu teoretycznego dokształcania uczniów.
 11. Współpraca z Centrami Kształcenia Zawodowego.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć praktycznych (umowy z zakładami pracy, harmonogram kontroli, wykaz uczniów w poszczególnych zakładach pracy). Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych, oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych.
 13. Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników.
 14. Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami.
 15. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny.
 16. Kontrola prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktycznej nauki zawodu.
 17. Współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 18. Promowanie kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym.