TECHNIK SPEDYTOR

BRANŻA SPEDYCYJNO – LOGISTYCZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                        

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków,
 • organizowanie transportu towarów w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego,
 • przygotowywanie ładunków do przewozu,
 • organizowanie procesu załadunku i wyładunku towarów,
 • pakowanie i nadzorowanie przewozu ładunków specjalnych (ponadnormatywnych, niebezpiecznych, żywych zwierząt,
  ładunków szybko psujących się)
 • prowadzenie korespondencji oraz negocjacji z klientami,
 • organizowanie eksportu i importu towarów,
 • współpraca w zespole i organizowanie pracy małych zespołów,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                    

 • spostrzegawczość,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wykonywanie kilku czynności jednocześnie,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zastosowanie przepisów prawa przewozowego,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • zdolność współdziałania i współpracy w zespole (grupie),
 • rozumowanie logiczne.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                      

W zależności od rodzaju realizowanej usługi technik spedytor może pracować indywidualnie lub w małym zespole; w systemie
jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Niestandardowy czas pracy wynika z trwania procesu transportowego w różnych godzinach w
ciągu doby. Spedytor pracuje głównie w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, najczęściej w pozycji siedzącej, często
pod presją czasu. Użytkuje i obsługuje urządzenia biurowe (np. komputer z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym,
wspomagającym zbieranie oraz analizowanie informacji potrzebnych do prowadzonej działalności zawodowej, telefon, ksero,
niszczarkę do dokumentów, kalkulator itp.).

Technik spedytor może pracować między innymi: w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, handlowych;
w agencjach obsługi portów lotniczych i morskich. Spedytor znajdzie zatrudnienie także w centrach logistycznych i magazynach
przeładunkowych. Dodatkowo może pracować w firmach kurierskich, w urzędach pocztowych. Centra logistyczne obsługujące
kontrahentów międzynarodowych zatrudniają spedytorów w charakterze agentów celnych.

Technik spedytor może prowadzić własna firmę.

Dodatkowe atuty pracy technika spedytora:

 • możliwość uzyskania wysokich miesięcznych przychodów (średnie wynagrodzenie w tej branży to około 8000zł netto),
 • stanowisko związane z dużą odpowiedzialnością, ale i dużą władzą, możliwością podejmowania decyzji,
 • praca w kontakcie z ludźmi.

Egzaminy                                                                                                                                                                                              

Uczniowie uczący się w zawodzie technik spedytor przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 4, w zakresie
kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                             

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik spedytor odbywają praktyki zawodowe w trzeciej
i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Celem praktyk jest wykonywanie praktycznych
czynności w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie Technikum w
Zdzieszowicach odbywają praktyki w takich firmach jak m.in. Piomar, B+K Polska, Nordfolien, Górażdże Cement, Paul
Schockemoehle, Transannaberg, Chespa, Grupa Azoty, Hengst Filtration, FM Logistic, PKS International Cargo, PKP Cargo,
ArcelorMittal Poland, Metsa Tissue, PSB Mrówka, MR Tour Stokłosa.