TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

BRANŻA CHEMICZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                        

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie
środowiska
:

 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb,
 • oceny stanu powietrza, wód i gleb,
 • planowania i prowadzenia gospodarki odpadami,
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • badanie stanu środowiska oraz monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony gleby, wód i powietrza atmosferycznego,
 • sporządzanie bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
 • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych przy użyciu typowych urządzeń i aparatury kontrolno –
  pomiarowej,
 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody
  i oczyszczaniem ścieków.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                    

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu,
 • ostrość wzroku i słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk, zręczność palców,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość, dokładność,
 • kreatywność,
 • spostrzegawczość,
 • wysoka sprawność manualna,
 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • planowanie pracy własnej i zespołowej,
 • podzielność uwagi,
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • zdolności analityczne.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                     

Absolwent technikum w zawodzie technik ochrony środowiska będzie pracować wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu
ochrony środowiska, wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące ochrony środowiska. Zadania wykonuje najczęściej
indywidualnie, czasami w zespole, najczęściej w systemie pracy jednozmianowej, w stałych godzinach, w pomieszczeniach
biurowych oraz w laboratoriach.

Technik ochrony środowiska może pracować między innymi: w organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat
Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska zakładów
przemysłowych, np. elektrociepłowniach, zakładach chemicznych, kosmetycznych, produkujących żywność, materiały budowlane,
w szpitalach, na straży pożarnej; w miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji; w stacjach uzdatniania
wody i oczyszczalniach ścieków, w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w tym toksycznych; w pracowniach biur projektowych.

Dodatkowe atuty:

 • technik ochrony środowiska to zawód szczególnie promowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej,
 • wiele możliwości podjęcia pracy i rozwoju w związku z pozyskiwaniem środków z UE na działania pro-ekologiczne,
 • szeroki zakres stanowisk pracy: od dużych koncernów zagranicznych przez laboratoria, stanowiska biurowe, po punkty
  skupu złomu,
 • praca w tym zawodzie wymaga systematycznego dokształcania, uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Egzaminy                                                                                                                                                                                             

Uczniowie uczący się w zawodzie technik ochrony środowiska przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 4,
w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                            

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska odbywają praktyki zawodowe
w trzeciej i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w
przedsiębiorstwach, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne lub w laboratoriach. Celem praktyk jest wykonywanie
praktycznych czynności w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie Technikum
w Zdzieszowicach odbywają praktyki w takich firmach jak m.in. Górażdże Cement, Chespa, Grupa Azoty, Hengst Filtration, Metsa
Tissue, ArcelorMittal Poland.