TECHNIK ANALITYK

BRANŻA CHEMICZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                        

Technik analityk wykonuje badania analityczne celem ustalenia składu chemicznego różnych substancji i materiałów oraz
przebiegu zjawisk i procesów, do przeprowadzenia których stosuje tzw. metody fizykochemiczne klasyczne oraz instrumentalne.
Przeprowadza na potrzeby wielu różnych branż przemysłu oraz instytucji badawczych specjalistyczne analizy zawartości
substratów, półproduktów i produktów. Czynności zawodowe wykonuje przy użyciu sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz
odczynników chemicznych. Uzyskane dane gromadzi, analizuje i opracowuje.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
 • wykonywanie prac związanych z pobieraniem i przygotowywaniem próbek do badań analitycznych,
 • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
 • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych,
 • współpraca w zespole i organizowanie pracy małych zespołów oraz kierowanie nimi,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                    

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu, ostrość wzroku i słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk, zręczność palców,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • kreatywność,
 • zainteresowania techniczne,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • planowanie pracy własnej i zespołowej,
 • podzielność uwagi,
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • zdolności analityczne.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                     

Technik analityk pracuje w pomieszczeniach zamkniętych (laboratoria), w terenie (np. w sytuacji pobierania próbek na stacjach
pomiarowych), w jednozmianowym trybie pracy, używając specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. Stosuje się ściśle
do określonych procedur. Pracuje przeważnie indywidualnie, najczęściej w pozycji siedzącej lub stojącej, nosząc odzież ochronną
(fartuch, rękawiczki, maski, okulary ochronne).

Technik analityk może pracować między innymi: w zakładach przemysłowych (np. produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych,
kwasu siarkowego, farb i lakierów, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin), w firmach zajmujących się badaniem środków
spożywczych, w placówkach prowadzących badania w branżach kosmetycznej i farmaceutycznej, w firmach przeprowadzających
analizy środowiskowe, np. wody, ścieków, powietrza, stanu gleby,  w instytucjach związanych z branżą kryminologiczną
i toksykologiczną,  w placówkach przeprowadzających analizy ambulatoryjne, szpitalne, w instytutach naukowo-badawczych.

Dodatkowe atuty:

 • stabilna praca,
 • długa kariera zawodowa,
 • poczucie dużej przydatności zawodu dla społeczeństwa,
 • samodzielność,
 • spokojne warunki pracy.

Egzaminy                                                                                                                                                                                             

Uczniowie uczący się w zawodzie technik analityk przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 3, w zakresie
kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz w czerwcu
w klasie 4, w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                             

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik analityk odbywają praktyki zawodowe w trzeciej
i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w branży chemicznej oraz w laboratoriach analitycznych w szpitalach, policji, itp. Celem praktyk jest
wykonywanie praktycznych czynności w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie
Technikum w Zdzieszowicach odbywają praktyki w takich firmach jak m.in. B+K Polska, Nordfolien, Górażdże Cement, , Chespa,
Grupa Azoty, ArcelorMittal Poland oraz w laboratoriach analitycznych szpitali i policji.