TECHNIK INFORMATYK

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                        

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych
:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej

oraz w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • montowanie oraz eksploatowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,
 • tworzenie strony www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami,
 • naprawa komputerów osobistych,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
  pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • stosowanie programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                    

 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • dobra pamięć,
 • wysoka sprawność manualna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • planowanie pracy własnej i zespołowej,
 • podzielność uwagi,
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności,
 • zręczność,
 • rzetelność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zainteresowania informatyczne,
 • uzdolnienia techniczne,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • zdolność do pracy w szybkim tempie,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                      

Technik informatyk pracuje najczęściej 8 godzin, w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami. Praca jest przeważnie
indywidualna, czasem w zespole, w pomieszczeniach zamkniętych, przeważnie przy sztucznym oświetleniu, przy monitorach
komputerów. Technik informatyk pracuje także korzystając z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników,
w obszarze działania pola elektromagnetycznego.  

Technik informatyk może pracować między innymi: w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
komputerowego, w firmach administrujących sieciami komputerowymi, w sklepach komputerowych, w punktach serwisowych,
w jednostkach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych, w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach w działach obsługi
informatycznej.

Dodatkowe atuty:

 • duże możliwości zatrudnienia, technicy informatycy znajdują zatrudnienie w każdej firmie, gdzie korzysta się z komputerów
  i urządzeń peryferyjnych,
 • możliwość pracy w różnych branżach,
 • możliwość wysokich zarobków.

Egzaminy                                                                                                                                                                                             

Uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk przystępują do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji INF.02.
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
w czerwcu
w klasie 3 oraz w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych w czerwcu w klasie 4.

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                             

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w trzeciej
i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w branży teleinformatycznej. Celem praktyk jest wykonywanie praktycznych czynności w rzeczywistych
warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach odbywają praktyki
w takich firmach jak m.in. Chespa, PSB Mrówka, Opolkom, Rastal.